v  电缆弯曲刚度计算 
v  绕包带计算 
v  弹簧线卷径卷长计算 
v  交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算软件(国标版)2.0.0 
v  金属带铠装∕非金属带绕包∕铜带屏蔽绕包计算(W.M) 
v  电缆结构设计计算公式 
v  电缆充电电流和充电容量计算 
v  普通绞线外径和重量的计算 
v  电缆助手 
v  导线载面积计算表 
v  高频极细同轴电气性能计算 
v  计算公式(對線屏蔽衰減計算等) 
  更多..